شرایط درخواست ارسال آگهی در صفحه دانلود اتچ attachBot@

هزینه و تعداد نمایش؟

سفارش این نوع آگهی بر اساس تعداد نمایش است: بازدیدهای متعدد تبلیغ شما از هر IP در هر ساعت، حداکثر تا ۱۰ بار شمارش می‌شود.

از مقدار نمایش/اتمام آگهی خود چگونه مطلع شوم؟

ارسال کلمه «آمار» به ربات اتچ attachBot@

چگونه سفارش بدهم؟

تیتر، متن و لینک تبلیغ خود را طبق توضیحات فوق آماده کنید و به vrizBot@ ارسال کنید.